HyperLink
 
کاربرد پرینت سه بعدی در ساختمان سازی بخش چهارم
تاریخ درج: ١٣٩۴/٠٩/٠٣

2. ابعاد و اندازه قطعات:
1.تخته ي قالب بندي  L    .تخته ي قالب بندي   براي ما مشخص نيست
B معلوم است هر چه B كمتر باشد ارزانتر است
اعداد بالاتر B را با نما كردن استفاده ميكنندو گران است
B=15-20-22   d=18-30mm  اگر ضخامت حداقل شود براي در و پنجره استفاده مي شود.
2.پشت بند
تخته هايي به شكل مربع يا مستطيل هستند كه مقطع آنها مثل چوب چهار تراش است.
فاصله ي پشت بندها 24 برابر تخته ي قالب بندي است پهنا آن از 20cm بيشتر نباشد.
    

پشت بند

3.حايل   :حايل هم مانند پشت بند است با مقطع مربع                    4.گوه

حايل                          

ساخت پي( قالب چوبي ):
از تخته ها قالب را درست مي كنيم تخته ها را كنار هم مي گذاريم كه به آن لت قالب بندي مي گويند و از پشت بند ها استفاده مي كنيم و آنها را با ميخ به تخته ها وصل مي كنيم.
قالب بندي در پي افقي است ودر ستون عمودي مي باشد و در پوتر از هر حالت استفاده ميشود.
علت قالب بندي در پي اينست كه هر چه شكاف كمتر باشد آب  بتن كمتر خارج شده و در نتيجه استحكام بتن تقليل نمي يابد

 

ساخت پي


 شكل A

 

كنج پي چگونه بايد باشد؟


كنج پي چگونه بايد باشد؟  از يك چوب مثلثي استفاده مي كنيم چون:
1.پي قلوه كن نمي شود چون كنج تيزي ندارد
2.مانع زود خارج شدن آب بتن مي شود
روش كار: بصورت ساده چوبها را كنار هم مي گذاريم،چوب بالا را به مثلثي ميخ مي كنيم سه دور سيم فولادي لت ها را به هم وصل و بسيار محكم مي كنيم.
براي اينكه آب بتن از پايين خارج نشود از گچ استفاده ميكنيم. 

 

كنج پي

قالب بندي ستون:
1.ايستايي     2.باز وبسته كردن سهل و آسان      3.اقتصادي
انواع ستون متداول از نظر مقطع:


انواع ستون متداول از نظر مقطع

در دهانه هاي بزرگ از ستونهاي سپري و L شكل استفاده ميشود. از سپري براي كناره ها ، از L شكل براي كنج ها و از صليبي براي وسط استفاده ميشود.
 


قالب بندي ستون


ميلگرد ها بايد قطع شوند يا نه ؟ اگر قرار است قطع شوند در كجا و در چه ارتفاعي ؟ اگر قطع نشود بهتر است ولي گاهي مجبور ميشويم كه ميلگرد ها را قطع كنيم بايد در جايي قطع كنيم كه ممان صفر باشد ،در 1/3 ارتفاع ستون اين حالت وجود دارد .يعني در اين منطقه خمش صفر است ولي نيروي برشي max است. به همين علت براي مقابله با نيروي برشي سطح مقطع را زياد مي كنيم (overlabكردن ميلگرد ها)
طريقه آرايش ميلگرد در ستون:
             

طريقه آرايش ميلگرد در ستون


ميلگرد وسط ميلكرد نشاته است و در وسط ستون قرار دارد اين ميلگرد براي مقابله با خمش است وهيچ خمشي در وسط ستون قرار ندارد.
رامكا يا پا ستون
ستونچه ايست كوتاه به ارتفاع 7-10cm كه سه كار براي ستون انجام مي دهد:
1.كليه ستونها را ميتوان در يك محور يا آكس قرار داد.
2.براي باز و بسته كردن قالب ها استفاده مي شود.
3.از به هدر رفتن آب بتن ستون جلوگيري مي كند.
براي قرار گرفتن ميلگردها در يك راسته از چه استفاده مي كنند و نحوه كار به چه صورت است؟
از رامكا يا پا ستون ، ستون اول را قالب مي بنديم به صورت كوتاه ، سپس بتن ريخته و بعد از نيم ساعت قالب را از آن جدا مي كنيم وسراغ ستون آخر مي رويم آنرا به همين صورت انجام ميدهيم و سپس طناب كشي ميكنيم . در اينصورت محل قرار گيري ستونهاي ما مشخص است و بعد قالب ستون را به آن ميچسبانيم وشاغول بودن ستون انجام مي شود.
مراحل اجرا:
1.پي   2. پا ستون   3.ستون كوتاه   4. 2/3 ستون   5.پوتر 
قالب بندي ستون بتن آرمه:
براي بستن وكنار هم نگه داشتن قالب هاي ستون يك در ميان از يوغ و پشت بند ساده استفاده مي كنيم.(يوغ همان چوب پشت بند است كه از هر قالب 10-15cm بزرگتر است . اگر جنس يوغ ها از فولاد باشد به انها گيره مي گويند)
موارد مورد نياز براي قالب ستون:     1.ايستايي   2.باز وبسته نمودن آسان   3.اقتصادي

 قالب ستون
اگر قالب مستطيلي باشد طول به عرض فشار وارد مي كند.

 قالب مستطيلي

مقطع ستون با قالب فلزي :
خاموت ها در ستون با مقطع دايره و بيضي بصورت مارپيچ است چون غير از مار پيچ در اثر ويبره كردن خاموت ها در يك جا جمغ مي شود و فاصله نا متوازن مي شود.
فاصله خاموت ها در مقطع مربع و مستطيل 25-30cm است.
فاصله ميلگرد و قالب در ستون گرد فلزي(cover) چگونه حفظ مي شود؟
واشرهاي بتني يا فلزي را درست كرده و وسط آن  سوراخ است كه دور خاموت قرار مي دهيم تا فاصله ي ميلگردها با قالب را حفظ كنيم.

مقطع ستون با قالب فلزي
ستون دايره با قالب چوبي:
از دو نيمه استوانه استفاده مي كنيم از پشت بند چند ضلعي به شكل زير استفاده مي كنيم كه براي ايجاد اين شكل چند تخته را كنار هم مي گذاريم و داخل انرا دايره در مي آوريم.

ستون دايره با قالب چوبي
در اين مقطع تخته هاي چوب به ضخامت 1cm را كنار هم مي چينند و پشت قالب را چسب مي زنند و داخل انرا سمباده مي كشند وروغن مي زنند. دو نيمه قالب را درست مي كتتد و بهم متصل مي كنند .(پشت بند ها را هر 50cm يكي مي گذارند)

ستون دايره با قالب چوبي                   
قالب هشت ضلعي :
دو حالت دارد :  1. كوچك   2. بزرگ
-در قالب هاي كوچك از قالب چهار گوش استفاده مي كنيم كه در كنج ها مثلثي مي گذاريم كه اين شكل  هشت ضلعي كوچكي را به ما ميدهد فقط تا قطر مقطع 30cm از اين روش استفاده مي شود چون اين مثلثي ها اگر بزرگ باشد هزينه قالب زياد مي شود و مقرون به صرفه نيست.
-قالب هشت ضلعي بزرگ به در صورت است :
1. مثل قالب شش ضلعي از پشت بند هشت ضلعي استفاده كرده و داخل آن تختته مي گذاريم.
2. از يوغ استفاده مي كنيم كه يوغ زير يوغ ديگر قرار مي گيرد و يوغها بصورت مار پيچ مي چرخد.

قالب هشت ضلعي          

قالب بندي ستونهاي L ،سپري و صليبي :
براي دهانه هاي بزرگ اسنفاده مي شوند و هر 12cm اين ستونها جواب مي دهند.
قالب بندي ستون L                   قالب بندي ستون سپري                  قالب بندي ستون صليبي

 قالب بندي ستونهاي L ،سپري و صليبي  

قالب بندي پوتر بتن آرمه:
ايستايي:   الف :دانه بندي،ب :سيمان مناسب، ج : به حدر نرفتن آب بتن ،  د : برداشتن قالب بصورت صحيح در زمان معين
2.باز و بسته كردن آسان3 .اقتصادي
زمان باز كردن قالب ها:
1.پي :24  ساعت    2.ستون : 24 ساعت   3.پوتر : 28روز(بخشي از قالب)
مش حرارتي:  شبكه ي حصيري نازك به ضخامت 6mm براي جلوگيري از ترك خوردن سطح بتن به فاصله ي 12-15cm از سطح بتن و اصلاَ نقش تحمل كردن نيرو را ندارد.
بشقاب فلزي: مانع فرو رفتن  در خاك و پهن كردن فشار
تخته زير قالب حتماَ بايد يك تكه باشد (اگر دو تكه بود حتماَ بايد چسبيده مي باشد) چوب اين تخته بايد حتماَ محكم باسد نه سپيدار و غيره. اين تخته 28 روز كامل بايد بماند وتخته هاي كناري برداشته شود.
نحوه اتصال تخته ها :
چون تخته ي زير چوب بايد 28روز تكان نخورد ميتوان به اينصورت اجرا كرد تا تكان نخورد . ولي تخته ي مجاور بايد بعد از يك روز برداشته شود.

نحوه اتصال تخته ها           

سطح واريز:
عبارتست از سطحي كه در هر لحظه بتن ريزي در ان سطح ختم و در مرتبه دوم و يا روز بعد بتن ريزي از ان سطح شروع مي شود.
انتخاب سطح واريز:
جايي كه ممان تغيير جهت ميدهد شبكه حصيري بالاي اجرايي پوتر مي خواهد و بايد به شبكه حصيري پايين متصل باشد. سطح واريز بايد در جايي قرار گيرد كه لنگر خمشي در آن حداقل باشد .كه اين سطح 1/3  و  2/3  فاصله تكيه گاه است.

تکنولوژی سازه های پیش ساختة سبک
تنوع تکنولوژی های ساختمان بسیار زیاد است و هر کدام ویژگی ها و قاعدتاً محدودیت های خاص خود را دارند. سیستم سازه های پیش ساخته سبک را حدود 34 سال پیش یک آمریکایی ابداع کرد. مرحلة صنعتی شدن آن 5 تا 6 سال به طول انجامید. عمده ترین شرکت هایی که در دنیا این تکنولوژی را به کار می گیرند، شرکت E.V.G اتریش و شرکت های 3D Panel و RAM در آمریکا می باشند. توجه زیاد صنایع اروپایی به تکنولوژی سازه های پیش ساخته سبک به خاطر مشکلاتی بود که در سایر تکنولوژی های پیش ساخته وجود داشت. به طور مثال تکنولوژی Large Panel با وجود سرعت بالا و کارخانه ای بودن آن، با مشکل ضعف اتصالات روبروست و همچنین وزن سنگین ساختمان یک معضل جدی در این تکنولوژی به شمار می رود. حمل ونقل قطعات سنگین بتونی، این فرآیندها را دشوار می کند. در زلزله ای که چند سال پیش در ترکیه اتفاق افتاد، ساختمان های زیادی که در آنها از تکنولوژی Large Panel استفاده شده بود به دلیل ضعف اتصالات تخریب شدند.
در تکنولوژی سازه های پیش ساختة سبک، اتصالات به صورت یکپارچه است (دیوار به دیوار، سقف به دیوار و دیوار به پی). بر خلاف روش Large Panel که اتصالات به صورت کام و زبانه است، در روش سازه-های پیش ساخته سبک، اتصالات به صورت جوش نقطه ای است و به جای اینکه ابتدا قطعات سنگین بتن در کارخانه ساخته شده و بعد به هم متصل شوند، ابتدا سازه به صورت شبکه های میلگردی که بین آنها(بین دو شبکه میلگرد) یک لایه فوم پلی استایرن قرار می گیرد ساخته می شود و پانل های سبک در محل احداث ساختمان به فنداسیون جوش داده می شود و همچنین دیوارها و سقف به هم جوش داده می شوند و ساختمان با پانل های سبک برپا می شود. سپس در همان محل دیوارها و سقف و محل، اتصالات به صورت همزمان بتن پاشی می شوند. بتن از طریق پمپ، با فشار هوا به پانل ها پاشیده می شود که اصطلاحاً آن را "شات کریت" گویند.
این روش باعث یکپارچگی در اتصالات شده، استحکام و پایداری ساختمان را در مقابل نیروهای دینامیکی حاصل از زلزله یا طوفان افزایش می دهد.
بنابراین دلیل انتخاب روش سازه های پیش ساخته سبک استفاده از امتیازات برتر آن نسبت به سایر تکنولوژیهای پیش ساخته موجود است که هنوز هم از این مزایا برخوردار است.
البته همانند صنایع دیگر، در این صنعت هم ممکن است نوآوری هایی در دنیا دیده شود. اما با توجه به شرایط اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی، روش سازه های پیش ساخته سبک، مناسبترین روش برای ایران تشخیص داده شده است. به طور مثال تکنولوژی های جدید قیمت مسکن را خیلی بالا می برند که این با نیاز اغلب مردم ما به خانه های ارزان قیمت سازگار نیست ولی روش سازه های پیش ساختة سبک قیمت را بالا نمی برد.


تگها: Building   ساخت پي   ساختمان سازی   طريقه آرايش ميلگرد در ستون   کاربرد پرینتر سه بعدی در ساختمان سازی   
 
HyperLink
ارسال نظر در مورد این مطلب
نام :  
آدرس ایمیل :  
متن پیام :  
کد امنیتی :  
   
   
نظری برای نمایش وجود ندارد