HyperLink
 
آموزش اتوکد بخش بیست و یکم
تاریخ درج: ١٣٩۴/٠٨/١۶

رسم دال يا slab

المان هاي ساختاري معادل مجازي اجزاي ساختمان سه بعدي حقيقي هستند كه شامل اجزائي نظير ديوارها، سقف ها، تيرها، ستون ها، دال ها و پله ها ميباشند. المان ها به صورت اجزاي ساختماني در نماي سه بعدي نمايش داده مي شوند. در پنجره هاي section وElevation نماي طبقاتي و يا برشي آن ها ارائه مي شود و در نماهاي سه بعدي و فتورندرينگ شكل ظاهري المان توسط ماده اي كه به آن نسبت داده شده نمايش داده مي شود در floor plan يا پنجره ي سه بعدي مي توانيد محل طول يا شكل ساختار المان را تعيين كنيد. براي ايجاد يك المان مي توان از آيتم هاي موجود در جعبه ي ابزار استفاده كرد. از طريق منوي Design نيز مي توانيد به برخي از المان ها دسترسي داشته باشيد. slab ها يا دال ها قطعات افقي اصلي ساختمان در ArchiCAD هستند slabها در نماي كف و يا در پنجره ي 3D كشيده مي شوند كه امكان تطبيق دادن با هر طرحي را دارند. براي رسم يك slab بر روي نماد مربوطه در جعبه ي ابزار كليك كرده و محل قرارگيري اولين گوشه را مشخص نمائيد. با كليك در محل هاي مورد نظر اضلاع slab رسم مي شوند. در پايان براي تشكيل يك سطح بسته مكان نما را بر روي اوليه نقطه قرار دهيد به اين ترتيب مكان نما به شكل يك چكش در مي آيد. در اين حالت با كليك كردن در اين نقطه رسم slab به پايان مي رسد. در نماي slab , floor plan توسط خط محيط شان نمايش داده مي شوند. ولي در نماي سه بعدي مي توانيد مواد جداگانه اي را به هر يك از وجوه slabنسبت دهيد.
 
 
 slab
 
 
تنظيمات مربوط به slab همگي در كادر مكالمه ي slab tools setting قرار مي گيرند. براي باز كرد اين كادر روي نماد slab در جعبه ي ابزار دوبار كليك كنيد. در پانل Geometry and Positioning و در قسمت خاصي به ضخامت slab مشخص مي شود. در قسمت Relative Base Height مقداري را براي ارتفاع slab نسبت به طبقه ي فعلي وارد كنيد در نماي 3D اين مقدار نسبت به user orgin اندازه مي شود. در قسمت absolute Base Height مقداري را براي ارتفاع slab نسبت به يك سطح مرجع وارد كنيد.
براي تعريف يك سطح مرجع متفاوت مي توانيد بر روي دكمه ي select Reference level كليك كنيد. از ليست بازشوي Home Story براي تعيين اينكه slabها در كدام طبقه نشان داده شوند استفاده كنيد.
 
هاشورزني slabها
پانل floor plan and section شامل كنترل هايي مي باشد كه ظاهر slab را در نماي كف و همچنين سطوح slab برش خورده در پنجره هاي Elevation , section تعريف مي كند. Paverty(فرش كردن) را مي توانيد براي خط محيط، الگوي پركننده و رنگ زمينه ي slab انتخاب كنيد. در قسمت Structur مي توانيد از منوي باز شده ي cut fill براي انتخاب الگوي هاشوري كه ساختار slab را به بهترين شكل نمايش مي دهد استفاده كنيد. انواع هاشورها در دو گروه VECTORIAL & SYMBOL FILS و COMPOSITE STRUCTURES يا ساختارهاي مركب دسته بندي شده اند. به ساختارهاي مركب از طريق منوي option و زير منوي Element Attributes دسته بندي مي شوند و در قسمت Composite تعريف مي شوند. توجه داشته باشيد كه قسمت use with بايد با slab هماهنگ شده باشد. در قسمت cut surfaces مي توانيد نوع خط و رنگ خطوط برش شامل خطوط جدا كننده slabهاي مركب و رنگ زمينه را تنظيم كنيد.(out) براي سطوح slab برشي در نماي Section-Elevation به كار مي رود. در قسمت out lines تنظيمات مربوط به نحوه ي نمايش out line هايي از slab كه زير نماي برشي پلان كف قرار مي گيرند تعيين مي شود. در قسمت COVER FILLS مي توانيد الگوي مربوط به هاشورزني سطح slab را تعيين كنيد. به اين منظور جعبه ي انتخاب را فعال كنيد تا تنظيمات مربوط نمايش داده شود. حال مي توانيد از ليست بازشو يك نوع الگوي هاشور را انتخاب كنيد. ممكن است بخواهيد از همان الگويي كه براي مواد سطح slab به كار رفته است استفاده كنيد در اينصورت گزينه ي use fill of surface material را در حالت انتخاب قرار دهيد. در قسمت هاي cover fill pen و cover fill background pen مي توانيد رنگ خطوط و رنگ پس زمينه را مشخص نمائيد. مشخصه ي cover fill orientation link to project ori موقعيت و جهت الگوي پركننده را تعيين مي كند. با انتخاب گزينه ي Link to project orgin الگوي هاشور از مبدا پروژه آغاز مي شود. با انتخاب گزينه ي Link to fill orgin زمانيكه slab را در floor plan قرار مي دهيد يك دستگيره نمايش داده مي شود. با انتخاب و جابه جا كردن اين دستگيره مي توانيد جهت هاشور را تعيين كنيد. با انتخاب Distorted الگوهاي هاشور را مي توان با تغيير طول و راستاي دستگيره ها تغيير داد.
 
 
هاشورزني slabها
 
 
ساير تنظيمات slab
پانل Model نحوه ي نمايش سه بعدي slab را كنترل ميكند از سه منوي باز شوي موجود براي نسبت دادن مواد به بالا كناره ها و زير slab استفاده مي شود. با كليك بر روي دكمه ي Link Materials مي توانيد به طور همزمان يك ماده مشترك به هر سه سطر نسبت دهيد. در صورتيكه پيغام Custom Texture defined in the 3D window فعال باشد نشان ميدهد كه به سطح انتخاب شده جاري يك بافت سه بعدي سفارشي نسبت داده شده است. پانل Listening and labaling در كادر مكالمه ي تنظيمات تمام المان ها وجود دارد. در قسمت ID براي رديابي اين المان ها و محاسبات كميتي نامي را وارد كنيد در اينجا از هر كاركتي مي توانيد استفاده كنيد اما اين نام نبايد از 15 كاراكتر بيشتر باشد. اگر در اين فيلد از عدد استفاده كنيد ArchiCAD به طور خودكار يك عدد به هر المان جديد اضافه مي كند به شرط آنكه در منوي options زير منوي Project Prefences دستور Miscellaneous گزينه ي Auto ID Increuse انتخاب شده باشد. IDها را مي توان با استفاده از منوي Document زير منوي Schedules and lists و دستور Element ID Manager سفارشي نمود. با فعال كردن گزينه ي label slab مي توانيد يك برچسب به المان اضافه نمائيد. با كليك روي دكمه ي label settings كادر مكالمه ي مربوطه نمايان ميشود كه مي توانيد برچسب ها را در آن ويرايش كنيد. از كنترل Link Propertise براي اتصال يك مشخصه به المان جهت محاسبات استفاده كنيد. با انتخاب گزينه ي By criteria در قسمت Matching Propertise آيتم هايي كه معيار آن با مجموعه ي خصوصيات جاري مطابقت دارد نشان داده مي شوند با انتخاب گزينه ي Individually مي توانيد اطلاعات ديگري را به آيتم انتخاب شده نسبت دهيد. با استفاده از دكمه ي select layer مي توانيد لايه اي را كه slab ها در آن قرار دارند مشخص نمائيد.
 
رسم slabها بوسيله ي Info box
پس از انجام تنظيمات مورد نظر در كادر مكالمه ي slab settings مي توانيد با اعمال يكي از روش هاي هندسي در Info box، slab ها را ترسيم كنيد. Slab جديد مي تواند هم در floor plan و هم در پنجره 3D ايجاد شود. در Info box سه روش هندسي براي رسم slab ها در دسترس است با كليك بر روي اولين دكمه از سمت چپ Geometry method: Polygonal, Rectangular, Rotated مي توانيد slab چند ضلعي ايجاد كنيد به اين ترتيب پنجره اي موسوم به palet نمايان مي شود و اين امكان را فراهم ميكند كه بخش هاي مستقيم يا منحني را براي slab ترسيم كنيد اگر slab چند ضلعي با خودش تقاطعي داشته باشد پيغامي نمايان مي شود، اما ترسيم slab مي تواند همچنان ادامه داشته باشد. دومين و سومين آيكون اين امكان را فراهم مي كنند كه يك slab مستطيلي و يا مستطيل چرخيده رسم كنيد. مستطيل با تعيين دو گره از گوشه هاي مخالف رسم مي شود. براي رسم يك مستطيل چرخيده ابتدا بايد يكي از اضلاع مستطيل را مشخص كرده و سپس امكان نماي ماوس را حركت داده و محل ضلع رو به روي آن را تعيين كنيد.
 
قرار دادن حفره در slab
ممكن است بخواهيد براي قرار دادن اشيائي مانند پلكان ها حفره هايي در slab ايجاد كنيد به اين منظور slab اوليه را ايجاد كرده و ابزار slab را فعال كنيد سپس يك slab جديد را در داخل slab اوليه تعريف كنيد. Slab جديد به عنوان يك حفره در slab اوليه تعريف ميشود. توجه داشته باشيد كه اگر قبل از ايجاد حفره در slab فراموش كنيد كه slab اوليه را انتخاب كنيد slab دوم به عنوان يك slab جديد در نظر گرفته مي شود. اگر حفره اي كه ايجاد مي كنيد با خطوط كناره ي slab يا با حفره هاي ديگر موجود در slab تقاطع داشته باشد ArchiCAD پيام هشداري نمايش مي دهد. با استفاده از دكمه ي Regularize قسمت هايي از slab جديد كه درون slab اوليه قرار دارند به عنوان حفره در نظر گرفته ميشوند. با استفاده از دكمه ي keep pelrgon قسمت هايي از slab جديد كه درون slab اوليه قرار دارند به عنوان حفره در نظر گرفته شده و قسمت هايي كه خارج از slab اوليه قرار دارند به slab اوليه اضافه مي شوند پس از رسم يك slab با كليك روي هر يك از گوشه هاي آن يك palet نمايان مي شود. با استفاده از ابزارهاي موجود در اين پالت مي توانيد slab خود را ويرايش كنيد. توجه داشته باشيد چنانچه ويرايش گوشه ها منجر به ايجاد تقاطع گردد تغييرات لازم به طور خودكار صورت مي گيرد.
 
ايجاد slab اوليه پروژه
در اينجا مي خواهيم پروژه ي خود را با ايجاد يك كفه تخت مستطيلي به كمك ابزار slab در نماي floor plan فعال شروع كنيم به اين منظور ابتدا فايل پروژه ي Chapter 3.PLN را از پوشه ي مربوط به تمرينات باز كنيد در Navigator پوشه ي ArchiCAD Guide و سپس Chapter3 را باز كنيد حال با دو بار كليك روي Creat floor slab آن را فعال كنيد. ابزار slab را در نوار ابزار كليك كرده و كادر مكالمه ي تنظيمات آن را باز كنيد. بر روي دكمه ي دكمه ي favorites در بالاي كادر مكالمه كليك نمائيد سپس آيتم slab1 را انتخاب كرده و Apply را كليك كنيد به اين ترتيب تنظيمات عنصر slab كه به طور پيش فرض در طبقه ي همكف استفاده مي شود نمايش داده مي شود. علاوه بر اين دكمه ي favorites شما را قادر مي سازد تنظيمات عنصر فعلي را با نام جديدي ذخيره كنيد. Favorites ها ساده ترين و سريعترين راه براي استفاده از تنظيمات از پيش تعريف شده در پروژه مي باشند مي توانيد favorites ها را import يا export كرده و يا آنها را با ديگران به اشتراك بگذاريد. براي خارج شدن از كادر مكالمه ي تنظيمات دكمه ي ok را كليك كنيد. حال از info box روش هندسي مستطيلي را انتخاب كنيد. در اينجا براي رسم slab از ابزاري موسوم به tracker استفاده خواهيم كرد. tracker كادريست كه در آن مي توان مختصات المان ها را حين ترسيم وارد نمود براي فعال كردن tracker از منوي options زير منوي work Enviroment دستور tracker and coordinate input  را برگزينيد. پانل مربوطه را باز كنيد و گزينه ي show tracker را در حالت انتخاب قرار دهيد. اكنون مكان نماي ماوس را روي مبدا قرار دهيد و منتظر بمانيد به شكل يك  دربيايد حال براي تعريف گوشه ي slab جديد در اين محل كليك كنيد به محض اينكه ماوس را حركت دهيد مستطيلي از محل مكان نماي ماوس تا مبدا ترسيم ميشود. همچنين كادر tracker نيز مكان نما را دنبال كرده و مختصات هندسي فعلي المان را نشان ميدهد. براي گسترش tracker دكمه ي x را فشار دهيد و مقدار 10 را براي عرض slab را وارد كنيد. حال دكمه ي y را فشار داده و مقدار 6 را راي ارتفاع slab وارد كنيد. سپس enter را وارد كنيد. به اين ترتيب slaby با اندازه 6*10 رسم مي شود با دوبار كليك بر روي نماي از پيش تنظيم شده 1 perspective در پوشه ي Camera view پنجره ي سه بعدي را باز كنيد.

تگها: AutoCAD   Learning AutoCAD   آموزش اتوکد   اتوکد   معماری   نرم افزار   نقشه کشی   
 
HyperLink
ارسال نظر در مورد این مطلب
نام :  
آدرس ایمیل :  
متن پیام :  
کد امنیتی :  
   
   
نظری برای نمایش وجود ندارد