پیمایش رکوردها

 

فیلامنت ABS
توضیحات بیشتر: فیلامنت ABS . . .
توضیحات: فیلامنت ABS
مبلغ: ۶٠٠,٠٠٠ ریال
شصت هزار تومان
فیلامنت PLA
توضیحات بیشتر: فیلامنت PLA . . .
توضیحات: فیلامنت PLA
مبلغ: ۶۵٠,٠٠٠ ریال
شصت و پنج هزار تومان
فیلامنت High Quality PLA
توضیحات بیشتر: فیلامنت High Quality PLA . . .
توضیحات: فیلامنت PLA با کیفیت بالا
مبلغ: ٧۵٠,٠٠٠ ریال
هفتاد و پنج هزار تومان
فیلامنت High Quality& High Speed PLA
توضیحات بیشتر: فیلامنت High Quality& High Speed PLA . . .
توضیحات: فیلامنت PLA با کیفیت بالا و قابل پرینت با سرعت بالا
مبلغ: ٨۵٠,٠٠٠ ریال
هشتاد و پنج هزار تومان
فیلامنت High Quality ABS
توضیحات بیشتر: فیلامنت High Quality ABS . . .
توضیحات: فیلامنت ABS با کیفیت بالا 500g
مبلغ: ٧٠٠,٠٠٠ ریال
هفتاد هزار تومان
فیلامنت شفاف
توضیحات بیشتر: فیلامنت شفاف . . .
توضیحات: فیلامنت pctg
مبلغ: ١,٢٠٠,٠٠٠ ریال
يكصد و بيست هزار تومان
فیلامنت WOOD
توضیحات بیشتر: فیلامنت WOOD . . .
توضیحات: فیلامنت چوب
مبلغ: ١,١٠٠,٠٠٠ ریال
يكصد و ده هزار تومان
فیلامنت PLA شبرنگ
توضیحات بیشتر: فیلامنت PLA شبرنگ . . .
توضیحات: فیلامنت شبرنگ 800g
مبلغ: ٨۵٠,٠٠٠ ریال
هشتاد و پنج هزار تومان