پیمایش رکوردها

 

اسکنر FUEL 3D
توضیحات بیشتر: اسکنر FUEL 3D . . .
توضیحات: اسکن سه بعدی با جزئیات بالا
مبلغ: ۴۵,٠٠٠,٠٠٠ ریال
چهار ميليون و پانصد هزار تومان
اسکنر پارتاک
توضیحات بیشتر: اسکنر پارتاک . . .
توضیحات: این اسکنر مخصوص ابعاد برداری با دقت میلیمتر می باشد مانند بدن انسان، اشیاء پیرامون و ....
مبلغ: ٩,٠٠٠,٠٠٠ ریال
نهصد هزار تومان